Toetsingskader April-meistakingen 1943

In 2023 is het 80 jaar geleden dat deze stakingen zijn begonnen op 29 april in Hengelo. Om dit historische feit te herdenken worden er allerlei activiteiten (onafhankelijk van elkaar) georganiseerd. Om deze initiatieven financieel te ondersteunen en de aandacht voor de herdenking te versterken heeft de gemeente Hengelo eenmalig een budget van €40.000,- beschikbaar gesteld. Om in aanmerking te komen moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan die in dit toetsingskader beschreven staan.

Er worden geen bijdragen verleend voor de volgende activiteiten:

 • Religieuze of spirituele activiteiten;
 • Activiteiten die al subsidie krijgen van de gemeente Hengelo;
 • Nieuwe aanvragen worden eerst getoetst op mogelijkheden van bestaande regelingen (lokaal en provinciaal).

De aanvraagprocedure is als volgt:

 1. Een aanvrager is:
  – een rechtspersoon
  – gevestigd in Hengelo
 2. Er kan tot 1 april 2023 een aanvraag worden ingediend via info@hengelopromotie.nl
 3. Voor de aanvraag moet het standaard aanvraagformulier én standaard begrotingsformulier worden ingevuld en ingediend, hiervan kan niet worden afgeweken.  Aanvragen waarbij de formulieren niet zijn gebruikt, worden niet in behandeling genomen
 4. Hengelo Promotie en de gemeente Hengelo beoordelen de aanvragen aan de hand van het toetsingskader
 5.  Aanvragers ontvangen uiterlijk 7 dagen na indienen van de aanvraag een terugkoppeling of een bijdrage wel of niet wordt toegekend
 6. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld en al dan niet toegekend, zolang er budget beschikbaar is

De aanvragen worden op de volgende onderdelen beoordeeld:

 • Het evenement of de activiteit heeft een directe link met de 80 jarige herdenking April-meistakingen 1943;
 • Het evenement of de activiteit versterkt en ondersteunt het profiel van Hengelo;
 • Datum, tijdstip en locatie: het evenement of de activiteit moet in de gemeente Hengelo plaatsvinden en passen binnen de bestaande programmering rondom de herdenking van de april-meistakingen. Deze periode loopt van 1 maart tot en met 5 mei 2023. De actuele programmering is te vinden op Herdenking april-meistakingen 1943 Hengelo ;
 • Noodzaak financiële bijdrage: uit de begroting moet blijken dat er een financiële noodzaak voor een aanvraag is;
 • Er wordt samengewerkt met lokale organisaties, ondernemers en vrijwilligers;
 • Het evenement of activiteit is toegankelijk voor allerlei doelgroepen;
 • Evenementen en activiteiten met een educatief karakter hebben een pre;
 • Kwaliteit van de aanvraag; de standaardformulieren zijn volledig ingevuld en goed onderbouwd;
 • Transparante begroting: de begroting van het evenement of activiteit moet transparant en kostenefficiënt zijn opgesteld. Het moet duidelijk zijn welke inkomsten en uitgaven het evenement of activiteit met zich meebrengt. Hiervoor moet het standaard begrotingsformulier worden gebruikt;
 • Vergunning: het evenement of activiteit moet passen in het vergunningenbeleid van de gemeente Hengelo, bijvoorbeeld met betrekking tot de veiligheid en het voorkomen van overlast.

Overige bepalingen:

 • Er geldt een subsidieplafond van 75% van de totale begroting. Er moet dus sprake zijn van een cofinanciering van tenminste 25%;
 • Bij toegekende bijdragen tot €2.500,- wordt de bijdrage ineens uitgekeerd en is geen verantwoording achteraf noodzakelijk;
 • Bij toegekende bijdragen vanaf €2.500,- volgt een eerste betaling van 75% van het toegekende bedrag. De totale financiële bijdrage wordt achteraf definitief vastgesteld nadat is voldaan aan de verplichtingen zoals vermeld in het contract behorende bij de toekenning van de financiële bijdrage en na beoordeling en goedkeuring van de inhoudelijke en financiële verantwoordingen die uiterlijk drie maanden na afloop van het evenement of de activiteit ingediend moeten worden. Daarna volgt uitbetaling van het restant van de bijdrage. Beoordeling van de verantwoordingen gebeurt door Hengelo Promotie en de gemeente Hengelo.