Disclaimer

Op deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
Door deze site te bekijken en de daarop aangeboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. De gegevens op deze site zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zich zonder nadere aankondigingen wijzigingen. De redactie heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen van de site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Hengelo Promotie staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie.
Hengelo Promotie aanvaardt geen verplichtingen om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Hengelo Promotie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Hengelo Promotie garandeert evenmin dat de site foutloos of ononderbroken functioneert.

Op de site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden, Dergelijke informatie is door Hengelo Promotie niet beoordeeld op redelijkheid, juistheid, actualiteit of volledigheid. Hengelo Promotie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wijzigingen onder voorbehoud. Hengelo Promotie (de rechthebbende) behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking door Hengelo Promotie gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafische materialen en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder andere schriftelijke toestemming van Hengelo Promotie, de inhoud van de site, of delen daarvan over te nemen, te vermenigvuldigen, of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op deze site en op deze voorwaarden en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

 

Copyright

Bureau Hengelo behoudt zich het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van de site mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de sites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Bureau Hengel (ook niet via een eigen netwerk).

 

Privacy Beleid

Bureau Hengelo vindt het absoluut belangrijk om de door U verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Indien u op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. Bureau Hengelo zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van onze websites bijgehouden. Informatie zoals bezoekaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Het huidige beleid is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan door U verstrekte persoonsgegevens.

Deze website gebruikt cookies

Deze website respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Deze website waarborgt en respecteert je privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Privacyverklaring | Sluiten
Instellingen